merekayasa kaunseling

OBJEKTIF


Objektif perkhidmatan b&k di sekolah adalah;
 • Guru B&K menghayati bahawa memenangi jiwa murid merupaka teras perkhidmatan B&K di sekolah.
 • Sebagai perkhidmatan yang mesra , selesa dan kondusif kepada murid untuk menyuarakan isi hati dan permasalahan mereka , seterusnya dapat membuat keputusa yang wajar da betul.
 • Agar Guru B&K bole medahului (win over) jangkaan tindakan-tindakan yang diluar norma sosial dalam kalanga muridmuridnya.
 • Agar murid boleh meneroka peluang dan ruang kerjaya yang sesuai dengan personaliti mereka.
FOKUS PERKHIDMATAN B&K

Perkhidmatan B&K dilaksanakan secara sepeuh masa dan berfokus kepada program dan aktiviti seperti berikut;
 • Pembangunan dan pengembangan sahsiah diri murid.
 • Peningkatan disipli diri murid.
 • Pendidikan kerjaya murid.
 • Psikososial dan kesejahteraan mental murid.
FOKUS 1 : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SAHSIAH DIRI MURID

Fokus ini adalah untuk memupuk pengembangan personaliti sendiri (character) murid daripada aspek berikut;
 • Sikap Penyayang (kepedulian)
 • Budi bahasa
 • Konsep sendiri
 • Kepemimpinan
 • Komunikasi
 • Kekemasan diri
 • Ketepata masa
FOKUS 2 : PENINGKATAN DISIPLIN DIRI MURID

Fokus ini adalah memupuk disiplin diri murid termasuk intervensi yang perlu dilakukan bagi mencegah mereka terlibat dengan gejala-gejala disiplin dan anti sosial yang lain.

FOKUS 3 : PENDIDIKAN KERJAYA MURID

Fokus ini adalah berkaitan pendedahan dan bimbingan kepad murid mengenai maklumat berkaitan pendidikan dan hala tuju kerjaya. Menerusi fokus ini, guru B&K hendaklah;
 • Melaksanakan program Pendidikan Kerjaya secara terancang bagi memastika semua murid dapat mengeal pasti potensi diri , minat , sikap dan hala tuju kerjaya.
 • Menyediakan Profil Kerjaya setiap murid bermula dari sekolah rendah sehingga ke sekolah menengah dalam pelan pembangunan dan perkembangan kerjaya mereka.
 • Menyediakan rekod murid selepas tamat persekolahan sama ada terus memasuki alam kejaya atau meneruskan penggajian ke institusi-intitusi pengajian tinggi awam atau swasta.
FOKUS 4 : PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL MURID

Fokus ini adalah membimbing murid supaya mampu mengekalkan dan mengurus kesejahteraan diri dan mental. Menerusi fokus ini, guru B&K hendaklah;
 • Membimbing murid dalam proses sosialisasi dan interaksi.
 • Membimbing murid dalam aspek pengurusan emosi.
 • Membantu murid mengembangkan pemikiran yang positif.
KAEDAH PELAKSANAAN

1.Pengurusan Profil Murid

Fokus ini adalah menyediakan pangkala Profil Murid yang bertujuan untuk membuat analisis terhadap sesuatu isu berkaitan murid. Dengan analisis ini, tindakan membantu dan mencegah sesuatu isu itu boleh dilakukan dengan lebih berkesan. Menerusi fokus ini, guru B&K hendaklah;
 • Menyediakan profil setiap murid bermasalah disipli.
 • Menyediakan profil setiap murid ponteng sekolah.
 • Menyediakan profil kerjaya setiap murid.
 • Menyediakan profil murid dari segi kesejahteraan mental/emosi.
Profil ini hendaklah mengandungi maklumat mengenai latar belakang murid , latar belakang ibu bapa/penjaga , latar belakang masalah ,kekerapan dan punca masalah dan status tindakan penyelesaian.

2.PelaksanaanPendidikan pencegahan

Fokus ini adalah memberi pendidikan pencegahan serta membimbing murid agar berupaya mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang memudaratkan diri seperti kegiata seks bebeas , bahaya HIV , dadah , rokok termasuklah bahan inhalan.

Fokus ini juga memberi pendidikan pencegahan serta membimbing murid agar mengelakkan diri daripada terllibat dengan jenayah rogol dan bunuh diri.

3.Konsultasi keibubapaan

Fokus ini adalah membimbing murid agar mereka mengetahui tanggungjawab diri dalam keluarga di mana;
 • Kemahiran keibubapaan akan diterapkan bermula dari alam persekolahan.
 • Melaksanakan aktiviti engagement bersama ibu bapa murid.
4.Pengembangan Kemahiran Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

Fokus ini adalah meningkatkan kemahiran menolong dan soft skills (kemahiran generik) semua ahli PRS. Guru B&K hendaklah;
 • Melaksaaka latihan kemahiran kepada murid yang menjadi PRS.
 • Melatih PRS agar berupaya memainkan peranan membantu rakan sebaya berkonsepkan 'Bantu Diri Untuk Orag Lain' dengan;
          -PRS sebagai role model kepada orang lain.
          -Memberi galakan kepada rakan-rakan agar bersikap positif.
          -Menjadi rakan yang peka kepada orang lain.

5.Murid Berkeperluan Khas

Fokus ini adalah memberi perkhidmatan kaunseling dan bimbingan khas kepada murid-murid berkeperluan khas di sekolah.

Fokus ini juga memberi penekanan dari segi kebajikan , kemudahan , soft skill dan hala tuju kerjaya murid berkeperluan khas.

Membimbing merid normal yang lain untuk menerima , membantu dan sentiasa memberi pertolongan kepada murid-murid berkeperluan khas.

6.Penyampaian (outreach) erkhidmatan

Membuat sebaran kepada murid berkaitan perkhidmatan yang boleh diberi oleh Guru B&K serta faedah yang diperoleh daripada perkhidmatan B&K.

Sebaran berkaitan peluang-peluang pendidikan dan kerjaya murid.

7.Perkhidmatan Kaunseling Individu dan Kaunseling Kelompok

Perkidmatan Kaunseling Individu dan Kaunseling Kelompok adalah menjadi Sasaran Kerja Utama guru B&K.

Murid boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling secara individu atau kelompok pada bila-bila masa waktu persekolahan termasuk semasa waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P).

PENGURUSA

1.Menjalankan Tugas Luar

Seorang guru B&K boleh dibenarkan menjalankan tugas di luar sekolah mereka dengan kadar 10 peratus setahun. Ini bermakna, 90 peratus masanya setahun hendaklah berada di sekolah tempat mereka bertugas.

Kekecualian boleh diberikan sekiranya guru B&K diarahkan;

 • Mengikuti kursus , latihan termasuk menyambung pengajian dalam tempoh masa yang panjang.
 • Menjalankan tugas luar apabila berlaku sesuatu bencana atau mala petaka di sesuatu tempat.
 • Kekecualian menjalankan tugas luar melebihi tempoh atau kadar yang ditetapkan dalam perkara ini boleh juga diberikan dengan syarat mendapatkan kelulusan bertulis daripada Pengarah Pelajaran Negeri terlebih dahulu.
Dalam hal ini, tugas luar bermakna tugas yang diarah atau diminta oleh KPM, JPM dan PPD.

2.Kelas Ganti

Guru B&K Sepenuh Masa bileh mengambil kelas ganti tidak lebih 8 waktu seminggu.

Semasa bertugas sebagai guru ganti di sesebuah bilik darjah , mereka hendaklah melaksanakan program atau aktiviti yang berkaitan perkhidmatan B&K.

Guru B&K boleh menggunakan Modul Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling sebagai panduan dan rujukan semasa melaksanakan aktiviti bimbingan di dalam kelas ganti.

3.Jadual Waktu

Tempoh masa bertugas Guru B&K adalah sama seperti guru P&P. Walau bagaimana pun, jadual waktu bertugas bagi Guru B&K di sekolah perlu lebih fleksibel (flexi). Hal ini bermakna sesi bertugas seseorang Guru B&K di sekolah tidak terikat sama seperti masa bertugas guru P&P di bilik darjah. Ianya boleh disesuaikan mengikut keperluan tugas seharian Guru B&K.

Sesi bertugas mereka hendaklah lebih fleksibel (flexi) kerana fungsimereka termasuk aktiviti engagement bersama ibu bapa murid, agensi-agensi lain yang berkaitan termasuk dengan pemimpin-pemimpin masyarakat dan komunikati di luar sekolah di mana aktiviti tersebut hendaklah hanya untuk kepentingan dan faedah murid  mereka di sekolah.

4.Perkapita Grantt (PCG) Bimbingan Kaunseling Sekolah

PCG yang diperuntukkan kepada sekolah bagi Bimbingan dan kaunseling hendaklah digunakan sepenuhnya untuk semua aktiviti perkhidmatan B&K yang berfokus kepada 4 bidang utama seperti di perenggan 7 (Fokus Perkhidmatan B&K).

5.Sokongan Pentadbir Sekolah

Pentadbir sekolah hendaklah memastikan perkhidmatan Guru B&K berfokus kepada Program Pembangunan Sahsiah dan Disiplin Murid. Dalam hal ini pentadbir sekolah hendaklah memastikan Guru B&K memberikan perkhidmatan terbaik dan berkesan serta memberi tumpuan kepada pembangunan diri murid semasa melaksanakan perkhidmatan B&K.

Dalam masa yang sama, pihak pentadbir sekolah juga hendaklah membuat pemantauan serta memberikan maklum balas kepada Guru B&K akan keberkesanan perkhidmatan mereka.

No comments:

Post a Comment